Aloite: Viittomakieli Oulun kieliohjelmaan

Valtuustoaloite jätetty 24.2.2020.

Monet viittomakieltä käyttävät perheet Suomessa ja Oulussa kokevat, että riittävää tietoa ja tukea kuurojen tai huonokuuloisten lasten viittomakielen oppimiseen on vaikea saada. Tilanne on huolestuttava, koska viittomakieli on kuuroille ja monille huonokuuloisille lapsille heidän ensisijainen ja aito äidinkielensä, jonka avulla he viestivät, oppivat, ilmaisevat itseään ja sanoittavat tunteitaan. Tuki viittomakielen oppimiseen on tärkeää, sillä kuuro tai kuulovammainen lapsi syntyy usein kuuleville vanhemmille, jolloin yhteys viittomakieleen ja viittomakieliseen kulttuuriin ei synny luonnostaan, toisin kuin muissa kielissä.

Oulun kaupunki tarjoaa monenlaisia palveluita (esim. tulkkaus) viittomakielisten lasten tueksi, mutta tieto näistä palveluista on hajanaista ja suppeaa avoimissa tietolähteissä ja vanhemmilta vaaditaan osaamista ja pitkäjänteistä työtä vaatia lapselleen riittäviä palveluja. Silti kaikki kuurot lapset eivät välttämättä saa mahdollisuutta oppia ja käyttää viittomakieltä, jos lapsen kuuleminen onnistuu sisäkorvaistutteilla. Istute ei kuitenkaan tee kuulosta kuulevan kuuloon verrattavaa ja sen toiminnassa saattaa olla teknisiä häiriöitä esimerkiksi kesken päiväkoti- tai koulupäivän. Viittomakielen oppimisen epääminen näiltä lapsilta tarkoittaa, ettei heillä ole sellaista äidinkieltä, joka kuulevilla lapsilla on. Monet perheet kokevatkin, että viittomakieli nähdään toissijaisena, epäaitona kielenä. Suomalaista viittomakieltä ei esimerkiksi ole mainittu Oulun kaupungin kieliohjelmassa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että suomalainen viittomakieli lisätään Oulun kaupungin kieliohjelmaan. Lisäksi Oulun kaupungin verkkosivuille tulee luoda sivu, jonne kootaan tietoa viittomakielen oppimisen ja opetuksen mahdollisuuksista Oulun kaupungissa, erityisesti varhaiskasvatuksessa ja peruskoulutuksessa. Oulun kaupungin tulee varmistaa, että kuurojen ja huonokuuloisten lasten palveluissa tarjotaan aidosti mahdollisuus viittomakieleen. Nämä muutokset tukisivat muun muassa YK:n vammaissopimuksen ja Suomen hallitusohjelman tavoitteita kielellisten oikeuksien toteutumisesta.